Terug naar de resultaten
Te koop
Duinlustweg 36 in Overveen 2051 AB

Duinlustweg 36

2051 AB Overveen
Vraagprijs € 6.500.000,- k.k.

Omschrijving

Een vorstelijke buitenplaats

In het oudste duingebied van Zuid-Kennemerland, slechts vier kilometer van zee, ligt het magnifieke landgoed Koningshof. Een perfect gerenoveerd en uniek gezinshuis, dat verrassend licht en sprankelend, elke dag bijzonder maakt!

Overveen is een prachtig dorp in de gemeente
...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Woonoppervlakte 1352 m² Aantal kamers 24
Lees meer

Verkopende makelaar

Jim Reerink

Omschrijving

English translation below
Een vorstelijke buitenplaats

In het oudste duingebied van Zuid-Kennemerland, slechts vier kilometer van zee, ligt het magnifieke landgoed Koningshof. Een perfect gerenoveerd en uniek gezinshuis, dat verrassend licht en sprankelend, elke dag bijzonder maakt!

Overveen is een prachtig dorp in de gemeente Bloemendaal, vlakbij Haarlem, aan de rand van het glooiende duinlandschap van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Zandverstuivingen, heidevelden, kreken en kwellen, mooie lanen die door ruige bossen slingeren. En overal de milde, zilte geur van de zee, die op een paar kilometer afstand onvermoeibaar op het strand slaat. Dit is zonder enige twijfel een van de boeiendste en mooiste gebieden van Nederland. Verscholen tussen al het groen liggen fraaie villa’s en voorname buitenplaatsen. Je ziet er vaak niet meer van dan de imposante toegangspoorten. Ze verrezen op zorgvuldig gekozen locaties, bij voorkeur in de uitlopers van de duinen, en bekoren nog altijd met hun pracht en voornaamheid. Het waren de residenties van rijke patriciërsfamilies, die in de achttiende en negen¬tiende eeuw de bekoringen van het buitenleven hadden ontdekt en in de zomermaanden hun patriciërshuizen in de stad verruilden voor een lang verblijf aan zee. 

Inmiddels hebben sommige villa’s een bedrijfsmatige doelstelling gekregen, fungeren als representatief hoofdkantoor of conferentieoord, andere bieden onderdak aan een charitatieve instelling of behoren aan Natuurmonumenten. En soms zijn het gepassioneerde particulieren die zich over een landgoed ontfermen en er hun families en bedrijf onderbrengen. Wonen op een landgoed is voor veel mensen een droom, die slechts voor een enkeling daadwerkelijk in vervulling gaat. Niet iedereen durft de ingrijpende renovatie aan, die doorgaans noodzakelijk is om zo’n groot huis weer warmte en comfort te geven. Landgoed Koningshof heeft geluk gehad.

Engelse landhuisstijl
Koningshof werd tussen 1898 en 1900 gebouwd in opdracht van de Amsterdamse bankier Johannes Luden en zijn echtgenote Mathilde van der Vliet. Mathilde was een telg uit het geslacht van de Borski’s. Destijds behoorde de bankiersfamilie Borski tot de rijkste en voornaamste families van Nederland. Zij hadden in die tijd het enorme duingebied tussen Haarlem en de zee in bezit, dat zij gebruikten als jachtterrein. De familie met nageslacht verbleef afwisselend op Elswout, Duinlust en landgoed Belvedère. 

Koningshof werd door architect Abraham Salm ontworpen in een informele interpretatie van de Engelse landhuisstijl, een uitgebalanceerde mix van uiteenlopende bouwstijlen. Geen strenge symmetrie, maar boeiend, speels en vriendelijk. Verspringende en uitgebouwde gevels in rode baksteen met erkers, loggia’s en balkons, een complex pannendak met dakkapellen, slanke, markante schoorstenen en een prachtig torentje dat een weids uitzicht bood over het landschap tot diep in het tegenovergelegen Elswout. De tuin met lange zichtlijnen werd in de Engelse landschapsstijl ontworpen door de beroemde tuinarchitect L.A. Springer, onder meer ook verantwoordelijk voor het park van het belendende landgoed Duin en Kruidberg en delen van het park van Paleis Soestdijk. 


Oude luister
Anno 2018 is Koningshof omgeven door bossen, maar aan het begin van de twintigste eeuw bevond het zich op een duintop in het open landschap. Het landgoed van ruim tweehonderd hectare werd altijd door de familie Luden bewoond, tot de laatste nazaat van de familie het in 1962 vererfde aan de Vereniging Natuurmonumenten. De villa en het destijds bijbehorende koetshuis met een parktuin van ruim 6.200 m2 werd vervolgens tot circa 2003 verhuurd aan het Nederlands Filmmuseum. De rest van het landgoed werd opengesteld voor het publiek. 

Koningshof heeft na het vertrek van het Nederlands Filmmuseum geruime tijd leeggestaan en kwam in 2009 in het bezit van de huidige eigenaren. Het Rijksmonument had weliswaar ernstig te lijden gehad onder de leegstand, maar kwam uiteindelijk in goede handen terecht. De villa werd gedurende twee en een half jaar in grootse stijl gerenoveerd, waarbij het authentieke ontwerp van Salm als leidraad diende. Kosten noch moeite werden gespaard om Koningshof in oude luister te herstellen en te verrijken met moderne faciliteiten voor optimaal wooncomfort. De kantoorvilla werd ontmanteld om het grandioze gezinshuis te laten herleven. 

Warm en intiem
Voor zijn tijd was Koningshof een huis vol luxe. Het had een Franse lift, warm en koud stromend water, een badkamer met ligbad en twee keukens. De indeling was doordacht, zoals trouwens alles in huis was ontworpen met een specifieke bedoeling. Personeel en bewoners mochten elkaar niet tegenkomen en hadden hun eigen trappenhuizen, gangen en dienstvertrekken onder de hanenbalken. 

Het landhuis biedt circa 1.350 m2 woonoppervlak verdeeld over drie verdiepingen. Hoewel dit zeker een groot huis is, voelt het warm en intiem aan doordat de individuele ruimtes prettige, overzichtelijke afmetingen hebben. De overdekte entree aan de achterzijde (noord) van het huis biedt toegang tot de vestibule en vervolgens tot de monumentale hal met open haard en bordestrap, die enigszins rechts van het midden van de villa ligt. De woon¬vertrekken bevinden zich aan de voorzijde van de villa. De eetkamer met open haard en grote veranda op het oosten, de living met halfronde erker pal zuid, de televisiekamer of vroegere ‘herenkamer’ met open haard op het zuidwesten en de werkkamer met open haard op het zuidwesten. Er is een riante garderobe aan de achterzijde van het landhuis met een doorgang naar de vroegere knechtenkamer en een personeelsgang die naar de woonkeuken met fraaie schouw en de voormalige dienstvertrekken voert. 

Alle houtwerk, de lambriseringen, houten schouwen en parketvloeren, de gedecoreerde stucwerk plafonds en trappenhuizen zijn volledig gerenoveerd en waar nodig in stijl vernieuwd, waarbij elk vertrek zijn eigen sfeer terugkreeg en het Engelse karakter niet werd verloochend – geheel in de geest van het authentieke ontwerp van Abraham Salm. Ook de originele lift van Franse makelij is in oude luister hersteld. We vroegen de eigenaar wat er allemaal verbouwd is en de reactie was: wat is er eigenlijk niet gedaan? In de eerste 2,5 jaar werd het huis slechts bevolkt door een leger ambachtslieden. Er zijn tienduizenden speciale dakpannen en stenen ornamenten gebakken om de zichtbare gaten van de tand des tijds te helen. Het hoeft geen uitleg dat het huis dooraderd is met kilometers nieuw leidingwerk, elektra en water. Domotica, computergestuurde verwarmingstechniek, warmtepompen en dergelijke maken dit een zorgeloos direct te bewonen huis. Hier is verbouwd met passie en oog voor detail.

Magnifieke locatie
Op de verdieping bevinden zich acht slaapkamers. De master suite met open haard en aangrenzende kleedkamer en badkamer heeft aan de zijkant een mooi vierkant balkon, gelegen op het oosten. Er zijn nog vier slaapkamers met open haard, drie met een balkon en diverse fraaie badkamers. Op de zolderverdieping (ca. 335 m2), waar in de tijd van de familie Luden het personeel verbleef, zijn nog diverse slaapkamers en een badkamer – nu een ideale speelruimte voor de kinderen met bar, filmzaal en tafeltennistafel. Onder het huis is een riant souterrain met een zwembad, wellness- en fitness-ruimte. 

Zo is een van de mooiste landhuizen aan de Nederlandse kust behoed voor verval. De huidige eigenaren hebben alles gedaan om Koningshof zijn grandeur terug te geven en te behouden voor de toekomst. Een vorstelijke villa op een magnifieke locatie in de Randstad, die nieuwe bewoners met alle egards verwelkomt. Het moet toch fantastisch zijn om hier te wonen en als nieuwe eigenaar deel te mogen uitmaken van de roemrijke historie van deze charmante buitenplaats.

Het landhuis is gelegen op erfpacht in eigendom bij Natuurmonumenten. Voor wat betreft het landhuis is dat gelegen op ca. 5800 m2 grond. Het betreft een tijdelijk recht van erfpacht tot 31 juli 2050 met een jaarlijkse canon van ca. € 60.000,-. De huidige erfpachter is bezig met splitsing van het recht waarbij de canon verdeeld/ aangepast zal worden. Er zijn mogelijkheden wellicht meer grond in erfpacht te verkrijgen.
A royal estate

In the oldest dune area of Zuid-Kennemerland, just four kilometres from the sea, lies the magnificent Koningshof estate. A perfectly renovated and unique family home that is surprisingly bright and lively and makes every day special!

Overveen is a beautiful village in the municipality of Bloemendaal, near Haarlem, on the edge of the rolling dune landscape of Zuid-Kennemerland National Park. Sand drifts, heaths, creeks and seep, beautiful avenues that wind through rugged forests. And everywhere, there is the mild, salty scent of the sea, which tirelessly hits the beach just a few kilometres away. This is without a doubt one of the most exciting and beautiful areas in the Netherlands. Hidden among all the greenery are beautiful villas and distinguished estates. You often see nothing more than their imposing entrance gates. They arose in carefully chosen locations, preferably in the foothills of the dunes, and still impress with their beauty and grandeur. They were the residences of wealthy patrician families who had discovered the joys of the great outdoors in the eighteenth and nineteenth centuries and would exchange their patrician houses in the city for a long stay by the sea in the summer months.

Today, some villas have been given a business purpose, serve as a representative headquarters or conference centre, others harbour a charitable institution or belong to Natuurmonumenten. And sometimes, they are passionate individuals who take care of an estate and house their families and business there. Living on an estate is a dream to many people, and only a few of them actually fulfil it. Not everyone dares to undertake the major renovation that is usually necessary to restore warmth and comfort to such a large house. The Koningshof estate was lucky.

English country house style
Koningshof was built between 1898 and 1900 for the Amsterdam banker Johannes Luden and his wife Mathilde van der Vliet. Mathilde was a descendant of the Borski family. At the time, the Borski banker family was among the wealthiest and most important families in the Netherlands. They owned the massive dune area between Haarlem and the sea at that time, which they used as hunting grounds. The family with offspring alternated between staying at Elswout, Duinlust and the Belvedère estate.

Koningshof was designed by architect Abraham Salm as an informal interpretation of the English country house style, a balanced blend of varying architectural styles. No strong symmetry, but fascinating, playful and friendly. Staggered and expanded facades in red brick with bay windows, loggias and balconies, a complex tiled roof with bay windows, slender, striking chimneys and a beautiful tower that offered a wide view of the landscape, deep into the opposite Elswout. The garden with long sightlines was designed in the English landscape style by famous garden architect L.A. Springer, who was also responsible for the park of the neighbouring estate Duin en Kruidberg and parts of the park of Soestdijk Palace.


Former glory
In 2018, Koningshof is surrounded by forests, but at the start of the twentieth century, it was on a dune top in an open landscape. The estate of over two hundred hectares was always inhabited by the Luden family, until the last descendant of the family bequeathed it to Vereniging Natuurmonumenten in 1962. The villa and the then-included coach house with a park garden of over 6,200 m2 was leased to the Dutch Film Museum until approximately 2003. The rest of the estate was opened to the public.

After the departure of the Dutch Film Museum, Koningshof stood vacant for some time and came into the possession of the current owners in 2009. Although the national monument had been seriously affected by the vacancy, it eventually ended up in good hands. The villa was renovated in grand style over two and a half years, with the authentic design of Salm serving as a guideline. Neither costs nor efforts were spared to restore Koningshof to its former glory and enrich it with modern facilities for optimal living comfort. The office villa was dismantled to revive the grandiose family home.

Warm and intimate
For its time, Koningshof was a home full of luxury. It had a French lift, hot and cold running water, a bathroom with bathtub and two kitchens. The layout was well thought out, just as everything in the house was designed for a specific purpose. Staff and residents were not to run into each other and had their own stairwells, corridors and service areas under the roof beams.

The country house offers approximately 1,350 m2 of living space spread across three floors. Although this is certainly a big house, it feels warm and intimate because the individual rooms have pleasant, well-arranged dimensions. The covered entrance at the rear (north) of the house provides access to the vestibule and then to the monumental hall with fireplace and platform stairs, which is slightly to the right of the centre of the villa. The living areas are at the front of the villa. The dining room with fireplace and large porch oriented to the east, the living room with semi-circular bay oriented to the south, the television room or former ‘gentlemen’s room’ with fireplace oriented to the southwest and the office with a fireplace, also facing southwest. There is a spacious wardrobe at the rear of the country house with a passage to the former servants room and a staff corridor that leads to the living kitchen with a beautiful fireplace and former service rooms.

All of the woodwork, panelling, wooden fireplaces and parquet floors, the decorated stucco ceilings and stairwells have been fully renovated and, where necessary, renewed in style, whereby every room was given back its own atmosphere while staying true to the English character – fully in the spirit of the authentic design from Abraham Salm. The original French-made lift was also restored to its former glory. We asked the owner what had been renovated and their response was: what hasn’t been renovated? In the first 2.5 years, the home was populated solely by an army of artisans. Tens of thousands of special roof tiles and stone ornaments were baked to heal the ravages of time. It goes without saying that the house has been fitted with kilometres of new piping, electricity and water. Domotics, computer-controlled heating technology, heat pumps and the like made this a carefree house that can be immediately inhabited. This was a renovation with passion and an eye for detail.

Magnificent location
There are eight bedrooms on the first floor. The master suite with fireplace and adjoining dressing room and bathroom has a beautiful square balcony on the side, facing east. There are four more bedrooms with fireplace, three with a balcony and various beautiful bathrooms. On the attic floor (approx. 335 m2), where the staff would stay in the time of the Luden family, there are various other bedrooms and a bathroom – now an ideal play area for children with a bar, cinema and table tennis. Below the house is a large basement with a pool, wellness and fitness room.

And so, one of the most beautiful country houses on the Dutch coast was saved from decay. The current owners have made every effort to give Koningshof back its former grandeur and retain it for the future. A royal villa in a magnificent location in the Randstad, which welcomes new residents with the greatest respect. It must be fantastic to live here and be part of the glorious history of this charming estate as the new owner.

The country house is situated on leasehold owned by Natuurmonumenten. As for the country house, it is located on approximately 5,800 m2 of land. It concerns a temporary leasehold until 31 July 2050 with an annual canon of approximately € 60,000. The current leaseholder is working in splitting the right, whereby the canon will be divided/adjusted. There are possibilities for perhaps receiving more land in leasehold.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 6.500.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Landhuis Type woning Vrijstaande woning Bouwperiode -1906 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Vrij uitzicht en in bosrijke omgeving Indeling Woonoppervlakte 1352 m² Perceeloppervlakte 5490 m² Gebouwgebonden buitenruimte 78 m² Overige inpandige ruimte 38 m² Inhoud 4736 m³ Aantal kamers 24 Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder Energie Warmwater C.V.-Ketel Verwarming Warmte terugwininstallatie Buitenruimte Tuin Tuin rondom Kwaliteit tuin Verzorgd Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen TV kabel, Zwembad, Lift, Sauna Kadastrale gegevens Gemeente Bloemendaal Sectie B Perceelnummer 6575 Oppervlakte 5490 m² Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht en opstal Lasten € 60.000,- per jaar
Route van naar Duinlustweg 36, 2051 AB Overveen

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring